İri buynuzlularda Nodulyar dermatit

Nodulyar dermatit iribuynuzlu heyvanların xüsusi təhlükəli virus xəstəliyidir. Afrika və Asiya ölkələrində geniş yayılmışdır. Xəstəlik (dəri şişkinliyi, dəri düyünlü, səpgi, iribunuzlu heyvanların düyünlü ekzantema xəstəliyi, camışların “dəri şişkinliyi” xəstəliyi (“Dermatitis nodularis bovum”), yoluxucu düyünlü dermatiti) kimi adlarla ifadə edilir.    Nodulyar dermatit xəstəliyi qızdırma, dəridə şişlər, dərialtı birləşdirici toxumanın və daxili orqanların şişməsi, gözün, limfatik, tənəffüs və həzm sistemlərinin selikli qişalarının zədələnməsi ilə xarakterizə edilir.  Azərbaycanda xəstəlik ilk dəfə iribuynuzlu heyvanların arasında 2014-cü ilin yay-payız aylarında qeydə alınmışdır. İlk dəfə baş verdiyinə görə xəstəliyin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi məsələlərində baytar həkimləri xeyli çətinliklərlə üzləşmiş və ölkə iqtisadiyyatına müəyyən qədər ziyan dəymişdir. Xəstəlikdən dəyən ziyan əsasən aşağıdakılarla bağlı olmuşdur: xəstələnmiş heyvanların (xüsusən buzovların) 3-85%-nin tələf olması; südün keyfiyyətsiz vəziyyətə düşməsi və istifadə üçün yararsız olması; heyvanlarda balasalma və bəhrəsizlik, ət və dəri məhsullarının yararsız hala düşməsi.      

Etiologiyası.Nodulyar dermatit xəstəliyi virusu Poxviridae ailəsinə, Chordopoxvirinae subailəsinə, Capripoxvirus cinsinə məxsus olan DNT tərkibli virusdur. Hüceyrə kulturasında sitopatogen təsirinə (SPT),  laboratoriya heyvanları və iribuynuzlu heyvanlar üçün patogenliyinə görə virus 3 qrupa bölünür: BLD, Allerton (Allerton) və Nitlinq (Neethling). BLD qrupundan olan virus ştammları hüceyrə kulturalarında sinsitiy (çoxnüvəli giqant hüceyrələr) yaratmırlar, 40-66 saat ərzində SPT göstərirlər.Onlar iribuynuzlu heyvanlar, qoyunlar, dovşanlar və siçanlar üçün patogen deyillər.Allerton qrupuna aid ştammlar hüceyrə kulturasında sürətlə (24 saat ərzində) inkişaf edir və SP dəyişiklər yaradırlar. Nitlinq qrupuna aid viruslar iribuynuzlu heyvanların nodulyar dermatit xəstəliyinin əsas törədicisidir, hüceyrə kulturalarında yoluxdurulduqdan 14 gün sonra SP dəyişiklər yaradır. Nitlinq qrupuna aid viruslar qoyunların və keçilərin çiçək viruslarına antigen cəhətcə çox yaxındır.Onları adi seroloji üsullarla diferensasiya etmək olmur.  

Virusun davamlılığı.Virus fiziki və kimyəvi amillərə qarşı çox davamlıdır.Nekrotik dəridə ən azı  33 gün, zədələnmiş və havada qurumuş dəridə ən azı 18 gün, liofil qurudulmuş vəziyyətdə 5 ilə qədər qala bilər.  Virus günəş şüasına, efirə qarşı həssasdır.  

Epizootoloji məlumatlar.Eksperimental şəraitdə dəri içinə yoluxdurma zamanı xəstəlik əlamətləri inyeksiya edilən yerdən 6-20 gün sonra inkişaf edir.Xəstəlik mənbəyi xəstə heyvanlar və virus gəzdirənlərdir. Xəstəliyin ilkin yaranması zamanı sürünün 5-50%-i , digər hallarda 75-100 %-i yoluxmuş olur. Xəstəliyə Avropa təmiz heyvan cinsləri daha tez tutulurlar.Xəstəlik sağmal, arıq və cavan heyvanlarda ağır, yerli cins heyvanlarda isə yüngül keçir.Xəstələnmiş heyvanların 50%-də xəstəliyin tipik əlamətləri müşahidə olunur. Xəstəlik transmissiv yolla qansorucular: ağcaqanadlar (culicide), mığmığalar («moskitı» – phlebotomus) və digər həşəratlar (milçəklər – musca) vasitəsilə xəstə heyvandan sağlama ötürülür. Xəstəliyin bəzi alovlanmaları zamanı Aedes və Culex nəslindən olan ağcaqanadlarda Nodulyar dermatit xəstəliyi virusu aşkar edilmişdir.Quşlar da (vağlar) virusların ötürülməsində rol oynaya bilərlər.Nodulyar dermatit xəstəliyi virusu ətrafa zədələnmiş dəri qopuntuları, süd, sperma, ağız suyu və qanla yayılır.Kliniki sağalmadan sonra virus 2 ay ərzində sperma ilə ifraz olunur.Virus dəridəki düyünlərdə əmələ gəldiyi andan 4 ay ərzində müşahidə edilir.Daim qeyd olunan yerlərdə (stasionar) xəstəlik enzootik və sporadik formada özünü büruzə verir.  Xəstəliyin yayılmasının gözə çarpan qanunauyğunluğu yoxdur.Belə ki, bəzən xəstə heyvanın yanında olan heyvan xəstələnmir, amma uzaq məsafədə olanlar yoluxur. Xəstəliyin alovlanması hər vaxt ola bilər, lakin ən çox yay və payız aylarında (həşəratların çoxluğu və yüksək aktivliyi dövründə) müşahidə olunur. Xəstəlikdən sağalmış heyvanlar virus daşıyıcısı rolunu oynamırlar.   

Xəstəliyin əlamətləri.Xəstəlik xroniki formada keçir.Xəstəliyin inkubasiya (gizli) dövrü təbii şəraitdə 2 gündən 5 həftəyə qədərdir. Xəstəlik yüksək hərarətlə (40 oC və daha çox) başlanır, sonra gözlərdən sulu axıntılar sızılır, heyvanlarda zəiflik, iştahasızlıq, ağızdan su axma, zəifləmiş hərəkət və getdikcə artan arıqlama baş verir. Dəridə (ən çox ayaq və qarın nahiyəsində) yastı səthli, diametri  0,5-0,7 sm, hündürlüyü  0,5 sm olan düyünlər əmələ gəlir və onlar ağrılı olur. Düyünlərin əmələ gəlməsindən 1-3 həftə sonra onların daxilindəki toxumalar nekrozlaşır və həmin nekrozlaşmış toxumanı probka kimi (sekvestr) dəridən çıxartmaq olur, yaxud o, quruyaraq özü düşür.Probkalaşmamış düyünlər bərkiyir və aylarla dəridə qalır.Xəstəliyin xoş gedişi zamanı sekvestrlər qranulyasiyalı toxuma ilə dolur və heyvan 4-6 həftədən sonra sağalır.Ağır gedişli Nodulyar dermatit xəstəliyi zamanı düyünlər ağız boşluğunda, ağciyərlərdə, həzm orqanlarında müşayiət olunur. Düyünlərdə yastı, yumru boz-sarımtıl nekrotik ocaqlar əmələ gəlir ki,  bunlarsonra irinlənir, xoralanır. Bu zaman ağızdan qatı, dartılan ağız şirəsi, burundan kəskin iyli selik ifraz olunur.Süd verən inəklərdə zədələnmiş yelin böyüyür, onda düyünlər əmələ gəlir, süd qatılaşır, çəhrayı rəngə çalır, qızdırıldıqda gel əmələ gəlir.            

Xəstəliyin patogenezi müəy-yən qədər çiçək xəstəliyində olduğu kimidir, lakin dəri zədələnmələrinin meydana gəlməsində dəqiq etaplar yoxdur.Iribuynuzlu heyvanın dərialtı yoluxdurulması zamanı inyeksiya yerində 4-7 gündən sonra düyünlər əmələ gəlir.Düyünlərin ətrafında diametri 20 sm qədər olan iltihabi reaksiya yaranır.İltihab nəinki dərini, həmçinin dərialtı toxumanı, hərdən isə əzələni əhatə edir.Prosesin ümumiləşməsi heyvanın yoluxmasından 1-3 həftə sonra baş verir.Bundan əvvəl isə 48 saat və daha çox vaxt ərzində qızdırma olur.Temperatur qalxdıqdan 3-4 gün sonra düyünlərin külli miqdarda yaranması zamanı qanda virus aşkar edilir.Bu müddətdə virus qan vasitəsi ilə ağızın, burunun, gözün, cinsi orqanların selikli qişalarına, ağız suyu vəzilərinə, süd vəzilərinə və xayalara yayılır.Düyünlərin əmələ gəlməsi prosesi dəri epitelisinin hiperplaziyası ilə müşayiət edilir.Dermada şişkinliyin yaranması damarların trombozu ilə bağlıdır ki, o da ətraf toxumaların koaqulyasiyalı nekrozuna aparır.İltihab prosesi limfa düyünlərini əhatə edir, lakin bu prosesin mexanizmi hələ məlum deyil.Limfatik damarların iltihabı, xoralı yaraların yaranması, septiki ağırlaşmalar ikincili infeksiyadan yarana bilər. Gözdən sulu axıntı selikli axıntı ilə əvəz olunur və axıntı quruduqca qabıqlanır. Göz qapaqlarında eroziyalar və xoralar meydana gəlir.Bəzən konyunktivit müşahidə olunur, gözün buynuz təbəqəsi bulanır, nəticədə heyvanın görmə qabiliyyətimüəyyən qədər yaxud tam itir.Tənəffüs yollarında yaranan yaralar güclü şişkinliyə səbəb olur ki, bu da bəzən heyvanın boğulması ilə nəticələnir.     

Diaqnoz.Xəstəliyə diaqnoz epizootoloji məlumatlar, kliniki əlamətlər, patoloji-anatomik dəyişikliklər və laboratoriya analizlərinin (virusun təcrid edilməsi və biosınaq) əsasında qoyulur.Nodulyar dermatit xəstəliyini vərəmin dəri formasından, streptotrixozdan, epizootik limfangitdən, demodekozdan və digər xəstəliklərdən diferensasiya edirlər.

Mübarizə və profilaktika tədbirləri. Nodulyar dermatit xəstəliyi yayılmış ölkələrdən heyvanların, onların cəmdəklərinin, dərisinin, spermasının və s. məhsullarının ölkəyə gətirilməsi qadağandır. Nodulyar dermatit xəstəliyinə məruz qalmış ölkələrdə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün təsərrüfatlarda karantin tətbiq edilir, xəstə və tələf olmuş heyvanların saxlandığı yerlər, əşyalar və s. dezinfeksiya edilir. Dezinfeksiyaedici məhlulların – 2-3%-li çay sodası, 4 % -li natrium karbonat, 2 %-li formalin, 1 % -li fenol, 3-5 % -li lizol, 3-5 %  süd turşusunun təsirindən virus bir neçə saat ərzində məhv olur. Karantin çərçivəsində virusa həssas heyvanlar peyvənd edilir.Həşəratların məhv edilməsi üçün insektisidlərdən, repellentlərdən istifadə olunur.Təsərrüfatdakı 6 aydan yuxarı bütün heyvanların vaksinasiyası xəstəlikdən qorunmanı təmin edir. Peyvənd nəticəsində yaranmış virus neytrallaşdırıcı anticismlər heyvanı 3 il ərzində xəstəlikdən qoruyur. İkincili bakterial mənşəli infeksion xəstəliklərdən qorunmaq üçün antibiotiklərdən istifadə etmək olar.                                     Spesifik mübarizə tədbirləri işlənib hazırlanmamışdır. Xəstələnmiş heyvanların 90%-i sağalır.Heyvanlar üçün yaxşı saxlanma və yemləmə şəraiti yaradılmalıdır.Dezinfeksiya maddələri ilə duş qurğuları vasitəsi ilə heyvanları çimizdirmək lazımdır.Xəstəlikdən sağalmış heyvanlarda yenidən yoluxmaya qarşı güclü immunitet yaranır.Bəzi ölkələrdə Klaveli virusundan alınmış kulturalar heterogen virus vaksini tətbiq edərkən qoyunlarda iribuynuzlu heyvanların düyüncüklü dermatitinə oxşar dəri sindromu əmələ gəlir.Nodulyar dermatitə qarşı qoruyucu karantin tədbirləri Afrika və Madaqaskarda arzu olunan nəticəni verməmiş, xəstəlik tədricən Cənubi-Şimali və Qərbi Afrika zonasında yayılmışdır. Yayılma arealının səbəbi isə yəqin ki, xəstəliyin epizootologiyasının az öyrənilməsi, xəstəliyin mənbəyinin qeyri-dəqiqliyi hesab edilir. Xəstəliyin baytarlıq-sanitariya profilaktikasında vahid sistem işlənib hazırlanmamışdır.Bununla belə diri heyvanın və dərinin daşınması qadağan edilir, xəstə və şübhəli heyvanlar izolyasiya edilir.Ölmüş heyvanların cəsədləri yandırılır, yaxud yerə basdırılır.Südün əmtəəsinə qadağa qoyulur, kliniki əlamətləri olan heyvanlar məhv edilir.Mozambikdə qeyri-sağlam zonalarda xəstəliyin qarşısını almaq məqsədi ilə vəhşi heyvanlar məhv edilir.FAO-nun təklifinə əsasən qeyri-sağlam rayonlarda heyvanların daşınmasına, xəstəlik baş verən ölkələrin ərazisindən heyvan məhsullarının keçirilməsinə icazə verilmir.Qeyri-sağlam ocaqlarda dezinfeksiya və dezinseksiya tədbirləri aparılır.Baytarlıq-sanitariya tədbirləri ilə birlikdə kompleks spesifik profilaktika tədbirlərinin aparılması və xəstə heyvanların məhv edilməsi nəticəsində xəstəliyin ləğv edilməsi istiqamətində yaxşı nəticələr əldə etmək olar.