Ay: İyul 2020


Aflatoksinlərin törətdiyi kənd təsərrüfatı heyvanları arasında yayılmış xüsusən təhlükəli aspergillotoksikozlardır. Toksin əmələ gətirən A.flavus və  A.parasitus göbələkləri aflatoksinlərin istehsalçılarıdır. A.flavusun toksin əmələ gətirən ştammları ilə yoluxmuş yemlər buxara verməklə zərərsizləşmir, aflatoksinlər turşular və qələvilərlə inaktivasiya olunmur. Aflatoksikoza kənd təsərrüfatı və Read more…


Aspergillotoksikoz: Aspergillofumiqatotoksikoz –Heyvanların alimentar mikotoksikozu olub, onları Aspergillus cinsindən olan göbələklərlə sirayətlənmiş yemlərlə yemləyən zaman baş verir. Aspergillotoksikozlara bütün növ kənd təsərrüfatı, ev heyvanları, gəmiricilər, at, donuz, xəzdərililər, cavan quşlar, arılar həssasdırlar. Xəstəlik törədiciləri təbiətdə, xüsusilə yüksək nəmli şəraitdə geniş Read more…


Nokardioz – müxtəlif növ ev və kənd təsərrüfatı heyvanlarının xroniki xəstəliyi olub, limfa düyünlərinin, limfa damarlarının və süd vəzinin irinli iltihabı, eləcə də tənəffüs orqanlarının, dərinin, dərialtı toxumanın qranulyematoz zədələnməsi ilə səciyyəvidir.  İbh, zebu, at, dəvə, qoyun, meymun, it, pişik, Read more…


Aktinobatsilyoz – heyvanların xroniki xəstəliyi olub, başın və boynun yumşaq toxumalarının, limfa düyünlərinin irinli zədələnməsi ilə səciyyəvidir. Xəstəliyin törədicisi aktinomiset sinfinə mənsub Actinomyces lignieresi göbələyidir. Aktinobatsilyoza iri və xırdabuynuzlu heyvanlar daha həssas, at, donuz, it nisbətən az həssas olub, nadir Read more…


Müxtəlif növ kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların iti yaxud xroniki keçən transmissiv mikozu olub, papulaların əmələ gəlməsi, bədənin və ətrafların dəri örtüyünün eksudatik-nekrotik iltihabı, heyvanın arıqlaması iə səsciyyəvidir.Xəstəliyə iri və xırdabuynuzlular, vəhşi heyvanlar, donuzlar həssasdırlar. Törədicisi Dermatophilus congolensis mitseliyə bənzər Read more…


Çoxsaylı heyvan növlərində müşahidə edilən dərinin kəskin məhdudlaşan, soyulan nazik lövhəciklərlə örtülməsi ilə təzahür edən, yaxud da dəridən və tük folikullarından çoxlu ekssudat ayrılmasının  iltihabı ilə səciyyəvi olan göbələk xəstəliyidir. Trixofitozun törədiciləri Trichophuton cinsinə mənsub olan T.verukonsum (qoyun, keçi, qaramal), Read more…


Müxtəlif heyvan növlərinin, quşların, insanların göbələk xəstəliyi olub, həzm traktının selikli qişasının və  dəri örtüyünün müxtəlif zədələnmələri, bəzən isə daxili orqanlarda qranulemlərin yaranması  ilə səciyyəvidir.  Kandidamekozun törədiciləri – Candida cinsindən olan mayabənzər göbələklər, daha çox isə C.albicans və digər növlərdir. Read more…


Epizootiki limfangit (Afrika manqosu, blastomikoz, limfa damarlarının epizootik iltihabı) – təkdırnaqlı heyvanların xroniki mikozu olub, dərinin limfatik damarlarının və düyünlərinin, dərialtı toxumanın qranulematoz zədələnməsi ilə səciyyəvidir. Xəstəliyi Cryptococcus (Histoplasma) farciminosus tumurcuqlayan göbələklər törədir. Iki konturlu qişası və protoplazmalarında bir neçə Read more…


Aktinomikoz – müxtəlif növ heyvanların və insanların xroniki infeksion xəstəliyi olub, toxumalarda, orqanlarda qranulematozlu ocaqların, absess və svişlərin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Aktinomikozun  törədicilərinə təbiətdə tez-tez rastlanan Actinomyces  cinsinə mənsub olan Actinomyces bovis  göbələkləri aiddir. Onlar su hövzələrində, bitkilərdə və Read more…


Mukormikoz (mukoroz) – heyvanların xroniki xəstəliyi olub, limfa vəzilərində yaraların, qranulematozlu proseslərin yaxud mədə-bağırsaq traktında nekrozların, hemorroji infarktların inkişafı ilə müşayət olunur. Törədicilər qismində Mucoracea ailəsinə mənsub, saprofit, təbiətdə geniş yayılmış göbələklərdir. Heyvanlarda xəstəliyi Mucorales cinsinin Mucor, Rhizopus, Absidia və Read more…